• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 83 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 83: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти, публична общинска собственост, представляващ  ПИ № 02508.87.204, квартал 316, УПИ 1, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1 /един/ брой рекламно информационен елемент, за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 12 кв.м.,  в размер на             585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.