• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 82 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот № 02508.7.359, чрез присъствен конкурс на 30 бр. павилиони, находящи се в гр. Балчик, алея „Двореца".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 13; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 7, 1 не гласува

РЕШЕНИЕ № 82: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост 30 броя павилиони, всеки с площ 4.5 кв.м , находящи се в град Балчик, алея "Двореца", за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/,  за срок от 5 години, чрез провеждане на публично оповестен присъствен конкурс.

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1


2. Утвърждава начални годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен присъствен конкурс в размер на  2 196 лева / две хиляди сто деветдесет и шест лева/ без ДДС, на всеки един от павилионите;

Цената е изчислена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик;

3. Кандидатите за участие в конкурса следва да:

3.1. всеки кандидат има право да участва по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди, приоритетно изброените от него обекти;

3.2. спазва предмета на дейност съгласно схема на Община Балчик;

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.