• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 81 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 81: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със Заявления с вх. №№: 94-00-453/02.03.2020год.; 94-00-454/02.03.2020год.; 94-00-462/04.03.2020год.; 94-00-463/04.03.2020год.; 94-00-469/05.03.2020год.; 94-00-475/05.03.2020год. ; 94-00-528/09.03.2020год. и 94-00-533/10.03.2020 год., Общински съвет - Балчик реши:

І. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: гр. Балчик, село Безводица, село Бобовец, село Гурково, село Дъбрава, село Змеево, село Ляхово, село Оброчище, село Сенокос, село Стражица, село Тригорци, село Царичино, село Църква, село Храброво и село Кремена от стопанската 2020/2021 год. под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с пазарни оценки за наемната цена от лицензиран оценител. Минималният срок на договорите е пет стопански години.

Лицата, подали заявления в законово определения срок, декларират, че: нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

II. Одобрява експертните оценки за пазарните стойности на долуописаните пасища и мери от ОПФ на Община Балчик.

1. За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 са както следва:

ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

населено място

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

пазарна оценка в лева на дка

наемна цена на имота

02508

19

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18,03

7,28

131,26

02508

29

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55,22

7,98

440,66

02508

38

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

7,7

119,81

02508

99

02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

433,37

7,98

3458,29

02508

288

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

7

125,58

03174

41

03174.22.32

Безводица

Пасище,мера

3

121,35

8,12

985,36

03174

98

03174.22.30

Безводица

Пасище,мера

3

50,95

7,98

406,58

04515

21

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

7,98

956,32

04515

28

04515.14.71

Бобовец

Пасище,мера

3

44,04

7,84

345,27

18160

13001

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326,04

7,98

2601,80

18160

21014

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20,93

7,98

167,02

18160

23002

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29,25

7,98

233,42

18160

23005

18186.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112,52

7,49

842,77

18160

25002

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162,83

7,7

1253,79

18160

41006

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

7,84

710,54

18160

41009

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38,23

7,7

294,37

18160

46002

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93,81

7,7

722,34

18160

53016

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269,94

7,63

2059,64

18160

56002

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12,63

7,7

97,25

18160

66112

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127,38

8,05

1025,41

18160

67007

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

7,77

153,22

24387

62

24387.17.78

Дъбрава

Пасище,мера

3

130,44

8,12

1059,17

24387

31001

24387.31.1

Дъбрава

Пасище,мера

3

39,80

7,98

317,60

31245

670

31245.121.28

Змеево

Пасище,мера

3

18,19

7,84

142,61

31245

671

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

7,7

284,36

31245

672

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

7,63

367,84

31245

125008

31245.125.8

Змеево

Пасище,мера

3

49,56

7,98

395,49

44882

32

44882.21.97

Ляхово

Пасище,мера

6

109,76

7,84

860,52

53120

32

53120.104.41

Оброчище

Пасище,мера

9

15,30

7,28

111,38

53120

34

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63,46

7,56

479,76

53120

149

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101,82

7,7

784,01

53120

163

53120.19.130

Оброчище

Пасище,мера

7

21,77

7,56

164,58

53120

177

53120.20.345

Оброчище

Пасище,мера

7

35,85

7,56

271,03

53120

24014

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14,13

7,56

106,82

53120

29058

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119,04

7,84

933,27

66250

62

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16,20

7,84

127,01

66250

85

66250.22.65

Сенокос

Пасище,мера

3

51,45

8,12

417,77

69643

50

69643.12.50

Стражица

Пасище,мера

2

108,70

8,12

882,64

73095

1

73095.20.50

Тригорци

Пасище,мера

6

44,76

7,7

344,65

73095

3

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

7,84

151,31

73095

252

73095.20.51

Тригорци

Пасище,мера

4

37,84

7,84

296,67

73095

263

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

7,91

341,24

73095

22001

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59,35

8,12

481,92

73095

23011

73095.23.11

Тригорци

Пасище,мера

4

185,80

8,26

1534,71

73095

23012

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67,02

8,12

544,20

73095

23013

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

7,98

369,08

48982

61

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60,75

8,05

489,04

48982

62

48982.318.19

Царичино

Пасище,мера

4

123,10

8,05

990,96

48982

63

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48,26

7,91

381,74

78639

38

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22,19

7,56

167,76

78639

59

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26,97

7,56

203,89

78639

10005

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

7,84

500,90

77390

240012

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

258,00

8,26

2131,08

39623

12004

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

3

27,24

7,98

217,38

39623

13002

част от 39623.13.2

Кремена

Пасище,мера

4

179,00

8,26

1478,54

39623

30004

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

3

47,51

7,98

379,13


ІІI. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.