• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 80 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 80: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2020 г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Заличава от списъка с пътуващи:

- Силвия Атанасова, месторабота кметство Сенокос, секретар;

- Марияна Григорова Петрова, месторабота кметство Сенокос, счетоводител;

- Мария Христова, месторабота кметство Краново, деловодител;

- Силвия Кирилова Куцарова, месторабота кметство Кранево, счетоводител.

Добавя в списъка с пътуващи:

- Мария Стойнова Дойчева, месторабота Община Балчик, счетоводител, посока на пътуване - с. Оброчище.

2. 0бщински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по приложение 11-Б, на служителите в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно през 2020г., приходящи от други общини: Добавя в списъка с пътуващи:

- Емил Томов Томов, гл. юрисконсулт, посока на пътуване - гр. Каварна.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.