• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 79 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председатели на Общинския съвет за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 79: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., в размер на 361,28 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

2. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община Балчик за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г., в размер на - 1 533,61 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.