• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 78 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 78: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила" за реализиране на проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж град Балчик на обща стойност 39 753,60 лева с ДДС.

2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 3 975,90 лв. с ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.