• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 77 Протокол 8 от 23.04.2020 г.


По единадесета точка от дневния ред: Отпускане на временни безлихвени заеми от бюджета за  изпълнение на проекти по Оперативни програми с Европейско финансиране чрез СЕС- КСФ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 77: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от ЗПФ и съгласно Решение № 45 т. 21.3 по протокол № 6 от 30.01.2020 г., Общински съвет Балчик дава своето съгласие при възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от ЕС, в т.ч. и по ОП "Човешки ресурси от собствени приходи на общината в местни дейности, да бъдат отпускани ежемесечно временни безлихвени заеми за СЕС-КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите, както следва:

- Проект „Приеми ме 2015г." БФП№ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 до 202,00 лева;

- Проект "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване на достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост" БФП№ BG05M90P001-2.037-0002-C01 до 13 300,00 лева;

- Проект "Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост" БФП№BG05M9OP001-1.059-0002 до 19 920,00 лева ;

- Проект "Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла"- Споразумение №172/13.03.2019г., по ОП "РЧР" до 7 900,00 лева.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

С Решение № 292 от 14.10.2020 г.  по Адм. дело № 265/2020 г. Административен съд Добрич отменя по жалба на Областен управител на област Добрич Решение № 77 по Протокол № 8 от 23.04.2019 г. на ОбС Балчик, прието повторно с Решение № 101 по Протокол № 9 от 25.05.2020 г. от заседание на ОбС.