• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 75 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По девета точка от дневния ред: Завишаване бюджета на Исторически музей - Балчик в местна дейност 739 „Музеи, Художествени галерии".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 75: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Исторически музей да бъде завишен с 9 650 лева в местна дейност 739 "Музей, Художествени галерии", както следва:

- §§ 02-08 "Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение" - 5 802 лева;

- §§ 10-15 "Материали" - 440 лева;

- §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" - 3 408 лева;

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.