• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 73 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По седма точка от дневния ред: Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение", за закупуване на биохимичен анализатор за „МБАЛ Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 73: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 22 000 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за закупуване на биохимичен анализатор за "МАБЛ - Балчик"ЕООД.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.