• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 71 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за изменение частично на т. 6 по Решение № 89 по Протокол № 8 от 30.03.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 71: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и чл. 17,  ал. 1, т. 5 от ЗОД:

1. Общински съвет Балчик изменя частично т. 6 от Решение № 89 от 30.03.2017 г. от Протокол № 8, както следва:

Било:    Погасителен план за главницата: гратисен период за главницата - до 12 месеца, считано от датата на подписване  на  договора за кредит. Погасяване  на главницата  след  изтичане на гратисния период на равни месечни погасителни вноски.

Става:  Погасителен план за главницата: гратисен период за главницата - до 12 месеца, считано от датата на подписване  на  договора за кредит. Промяната в погасителния план до края на срока на кредита се състои в договарянето на 4-месечен гратисен период за главница за периода 25.04.2020-25.07.2020г./включително/, последван от 80 равни месечни вноски по 48 224,20 лв./ всяка за периода 25.08.2020-25.03.2027 и последна 81-ва изравнителна вноска в размер на 48 414,86лв., дължима на 25.04.2027г. Други промени по договора не се предлагат. 

2. Мерките за борба с пандемията COVID-19 и правните норми силно ограничават стопанската дейност на територията на Република България, както и действията по събиране на вземанията в случая на Община Балчик. Ограничаването на стопанската дейност ограничава и възможността на общината да събира приходи от такси и наеми за ползване на общински терени отдавани за извършване на стопанска дейност. Намалени са и приходите постъпващи в Община Балчик от извършването на разпоредителни сделки от трети лица, както и други дължими по силата на ЗМДТ местни данъци.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр. Балчик допуска настоящото решение за предварително изпълнение поради кратките срокове за предоговаряне на договора за кредита.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.