• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 67 Протокол 8 от 23.04.2020 г.


По първа точка от дневния ред: Приемане на бюджетна прогноза за 2021 г.; 2022 г. и 2023 г. в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 7

РЕШЕНИЕ № 67: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява бюджетната прогноза за периода 2021 г. - 2023 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

    1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер на  13 589 000 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 471 000 лева.

    2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 648 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 495 000 лева.  

    3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 659 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 519 000 лева. 

    4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.