• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 66 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 66: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Ербил Акифов Адемов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

2. Румен Райков Станчев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.

3. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.

4. Анастасия Стоянова Димова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

5. Величка Рачева Антонова от с. Оброчище, социална помощ, след пожар, в размер на 300 (триста) лева.

6. Исмаил Хюсеин Али от гр. Балчик, социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.

7. Станка Любомирова Владимирова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

8. Гюнал Кемалов Мустафов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

9. Софка Василева Колева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

10. Демир Митков Белчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

11. Радослав Дженков Иванов от с. Гурково, за лечението на дъщеря му Надежда, в размер на 300,00 (триста) лева.

12. Румяна Борисова Тодорова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

13. Иван Георгиев Иванов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

14. Стелиян Красимиров Калинков от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

15. Вечие Хюсеинова Реджебова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

16. Маринела Елисаветова Пламенова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

17. Зюлбие Салиева Мехмедова от с. Дропла, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

18. Антоанета Михайлова Михайлова от с. Дропла, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

19. Кристиан Парашкевов Димитров от с. Дропла, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

20. Стоянка Николова Радева от с. Дропла, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

21. Турхан Ридван Али от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

22. Алдин Енчев Иванов от с. Гурково, за лекарства, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

23. Мита Пенева Николова от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.