• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 65 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Промяна в индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Балчик.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Гласуване със „За" - 12; Против" - 1; „Въздържали се" - 2, 1 не гласува

РЕШЕНИЕ № 65: На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 г. (доп. ДВ 93 от 26.11.2019г.), Общински съвет - Балчик, определя индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Балчик, считано от 01.03.2020 г.,  в размер на 3 300 /три хиляди и триста/ лева.