• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 64 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация в общината и в кметствата.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Гласуване със „За" - 12; Против" - 1; „Въздържали се" - 3

РЕШЕНИЕ № 64: На основание чл.21, ал.1, т.2  от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Балчик, реши:

І. Отменя Решение № 300/21.02.2013 г. по Протокол № 22 на Общински съвет гр. Балчик, Решение № 688/25.09.2014 г. по Протокол № 44 на Общински съвет гр. Балчик  и Решение № 294/25.01.2018 г. по Протокол № 20 на Общински съвет- Балчик.

II. Одобрява обща численост на длъжностите в общинската администрация в общината и в кметствата -  248,5 броя;

 

III. Одобрява структура на длъжностите в общинската администрация в общината и в кметствата, както следва:


§      Изборни длъжности - 9 бр., включващи кмета на общината и кметовете на кметствата в селата: Кранево, Гурково, Оброчище, Стражица, Соколово, Сенокос, Ляхово, Безводица;

§      Заместник- кметове на общината - 2 бр.

§      Кметски наместници - 11 бр. 

§      Обща администрация - 64 бр., включваща:

1. Секретар на общината - 1 бр.

2. Главен експерт финансов контрольор - 2 бр.

3. Звено за вътрешен одит - Ръководител - 1 бр., главен вътрешен одитор - 1 бр., старши вътрешен одитор - 1 бр.

4.Дирекция „Административно правно и информационно обслужване", включваща:

Директор дирекция - 1 бр.

Отдел „Правно, информационно и технологично обслужване",

включващ:

Началник отдел - 1 бр., главен юрисконсулт - 1бр., старши юрисконсулт - 1 бр., главен експерт - 3 бр., технически сътрудник архивар и връчител - 1 бр.

Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване",

включващ:

Началник отдел - 1 бр., младши експерт за хора с трайни увреждания - 1 бр., младши експерт ОбА- 1 бр., старши специалист ОбА - 1 бр., старши специалист ГРАО- 4 бр., старши специалист етнически въпроси - 1 бр.

Отдел „Култура, протокол и връзки с обществеността",

включващ:

Началник отдел - 1 бр., старши експерт - 1 бр., главен специалист ОбС - 1 бр., старши специалист секретар заместник кметове - 1 бр., старши специалист протокол и култура - 1 бр., изпълнител шофьор - 3 бр.

5. Дирекция „Местни данъци и такси, хуманитарни, социални и стопански дейности и БФС", включваща:

Директор дирекция - 1 бр.

Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство", включващ:

Началник отдел - гл. счетоводител - 1 бр., главен експерт счетоводител - 1 бр., главен експерт бюджет - 1 бр., главен експерт ЧР - 1 бр., младши счетоводител - 1 бр., старши счетоводител - 6 бр., старши счетоводител касиер - 1 бр., технически сътрудник касиер приходи - 1 бр., технически сътрудник касиер разходи, ТРЗ - 1 бр.

Отдел „Общинска данъчна служба", включващ:

Началник отдел - 1 бр., главен инспектор ревизор по приходи - 4 бр., старши инспектор ревизор по приходи - 2 бр., старши счетоводител касиер - 2 бр., технически изпълнител архивар, деловодител - 1 бр.

Отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", включващ:

Начални отдел - 1 бр., главен експерт ОПФ и СД - 1 бр., главен специалист здравеопазване - 1 бр., главен специалист наеми - 1 бр., главен специалист - 1 бр., главен специалист енергетик - 1 бр., технически сътрудник домакин - 1 бр., технически сътрудник поддръжка - 1 бр.

§        Специализирана администрация - 25 бр., включваща:

Главен архитект - 1 бр.

6. Звено за обществени поръчки - 1 бр. главен експерт ЗОП и контрол, ст. специалисти- 2 бр.

7. Дирекция „Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология", включваща:

Директор дирекция - 1 бр., главен експерт ЕМС - 1 бр., старши инспектор екология - 1 бр., главен специалист екология - 1 бр., старши специалист - 1 бр., старши специалист ЕМС - 2 бр.

8. Дирекция „Устройство на територията, собственост и инвестиции", включваща:

Директор дирекция - 1 бр.

Отдел „Териториално селищно устройство и общинска собственост", включващ:

Началник отдел - 1 бр., старши експерт административно обслужване - 1 бр.; младши експерт - 1 бр., старши специалист геодезия - 2 бр.,старши специалист общинска собственост - 1 бр., технически сътрудник архивар - 1 бр.

Отдел „Инвестиционна дейност и контрол", включващ:

Началник отдел - гл. инженер - 1 бр., старши специалист инвеститорски контрол - 1 бр., старши специалист строителство - 1 бр., старши специалист - 1 бр., старши специалист СС ветеринарен техник - 1 бр., старши специалист незаконно строителство - 1 бр.

VI. Функция „Здравеопазване", включваща:

Здравни кабинети в училища и Детски градини - медицинска сестра - 13 бр.

Яслена група към ДГ 2 - медицинска сестра - 2 бр.

Детска кухня - касиер домакин - 1 бр., готвач - 1 бр., помощник готвач - 1 бр., работник кухня - 1 бр.

VII. Функция „Образование", включваща:

Транспортно обслужване на образованието - шофьор на ученически автобус - 7

Други дейности в образованието - изпълнител шофьор - 1 бр.

VIII. Функция „Отбрана и сигурност", включваща:

Общинско звено „Сигурност" - ръководител - 1 бр., технически сътрудник - 0,5 бр., изпълнител охранител - 10, пазач невъоръжена охрана - 7 бр.

Оперативен дежурен на ОбС за сигурност - оперативен дежурен - 5 бр.

Други дейности по вътрешната сигурност - секретар БППМН - 1 бр.

IX. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", включваща:

Център за настаняване от семеен тип - управител - 1 бр., социален работник - 1 бр., психолог - възпитател - 1 бр., детегледач - възпитател - 2 бр., охрана поддръжка - 2 бр., детегледач - готвач - 1 бр., детегледач - 3 бр.

Домашен социален патронаж - управител - 1 бр., социален работник - 1 бр., медицинска сестра - 3 бр., касиер домакин - 1 бр., технически изпълнител - 1 бр., главен готвач - 1 бр., готвач - 2 бр., изпълнител шофьор - 2 бр., санитар - 9 бр., кухненски работник - 1 бр.

X. Функция ЖС, БКС и ООС, включваща:

Дейност чистота - организатор - 1 бр., шофьор - 1 бр., работник поддръжка - 20 бр., чистач/хигиенист - 5 бр.

XI. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", включваща:

Дейност спорт за всички - директор ДЮШ - 1 бр., треньор - 5 бр., домакин - 1 бр., работник поддръжка - 1 бр.

XII. Функция „Икономически дейности и услуги", включваща:

Кметства - главен специалист секретар - 1 бр., деловодител - 8 бр.

Вестник „Балчик" - главен редактор - 1 бр., редактор - 1 бр.

Бюфет ОбА - продавач бюфет  - 2 бр.

Други дейности по туризъм, включваща:

„Теке ак язълъ баба" - уредник - 1 бр.

„Мелница" - старши специалист туризъм - 1 бр., старши специалист - 1 бр., екскурзовод - 1 бр., чистач/хигиенист - 1 бр.


IV. Възлага на кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетите решения.