• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 63 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Христо Алеков за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.932 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 63: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-1/23.01.2020 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Иванка Петрова Алекова и Н-ци Петър  Алеков Чобанов - Христо Петров Алеков, Иванка Петрова Алекова и Анка Петрова Алекова по отношение на ПИ № 67951.501.932 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ І, кв. 8 по ПУП на с. Соколово, целия с площ от 1468 м2, като съсобствениците изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 468 м2 (четиристотин шестдесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4840/14.02.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3290.00 лв. (три  хиляди двеста и деветдесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.