• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 61 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По десета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ І - „за парк", кв. 15 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „За" - 11; Против" - 1; „Въздържали се" - 3

РЕШЕНИЕ № 61: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2; чл. 134, ал. 2, т. 2 чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ I - „за парк", кв.15 /ПИ 53120.501.108 по КК на с. Оброчище/ по плана на с. Оброчище, община Балчик, с цел отреждане на урегулирания поземлен имот за «Ок» - (за обществено обслужване), с устройствена зона за нискоетажно жилищно строителство - «Жм».

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.