• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 60 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По девета точка от дневния ред: Разрешаване за изработване на ПУП-Парцеларен план за обект „Кабелна линия 20кV от ТП № 1 Църква до БКТП 20/0.4кV в ПИ 78639.6.34 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 60: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за обект "Кабелна линия 20кV от ТП № 1 Църква до БКТП 20/0.4кV в ПИ 78639.6.34 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик" - съгласно одобрено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата на община Балчик.