• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 59 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По осма точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ VІІІ в кв. 7 по плана на в.з. „Овчаровски плаж" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 59: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6  от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ VIII в кв.7 по плана на в.з."Овчаровски плаж" гр. Балчик,  с цел промяна на регулационна линия между двата урегулирани поземлени имота

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.