• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 58 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По седма точка от дневния ред: Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за стопанската 2020/2021 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" - 17„; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, 1 не гласува

РЕШЕНИЕ № 58: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4, във връзка чл.37о, ал.1 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик реши:

І.       Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за 2020/2021 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

1.      Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт  4.1. от "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние": „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)".

1.1.      Приема се допустимо натоварване по видовете животни:Вид/род на животното

Полагащи се площи за 1бр. животно

Едър рогат добитък

до 8 дка

Овце и кози

до 2 дка

Еднокопитни животни

до 10 дка


1.2.   Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1.         При свободна паша се спазват следните основни положения:

 • Начало на пашата - в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;
 • Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
 • При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;
 • Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2.         При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

 • Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;
 • Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;
 • Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
 • Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
 • Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
 • След всяко използване на парцела се почива 20-30 дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3.         Комбинирано използване - сенокосно и пасищно

 • Редуване по години.
 • Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

2. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища.

3.       Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1.   Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2.   При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3.   Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

3.4.   Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5.   Почистване от камъни:

 • при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;
 • при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6.   Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

3.7.   Почистване от храсти:

 • чрез целенасочена паша;
 • механично почистване чрез изрязване.

3.8.   Борба с плевелната растителност:

 • чрез навременна коситба;
 • регулирана паша;
 • окосяване на не опасаната трева.


4.       Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

5.       При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

6.       Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.

7.       Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1.   Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

   Забранява се:

 • превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;
 • коситба в размножителния период на птиците;
 • използването на определени торове или средства за растителна защита;
 • унищожаването на видове от флората - късане, изкореняване, изкопаване и сеч;
 • преминаване и престой с моторни средства;
 • паша на животни над допустимия вид и брой;
 • изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите.

7.2.   За пасища при тревно покритие по-малко от  50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3.   Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.


ІІ.     За 2020/2021 стопанска година, Общински съвет - Балчик, реши:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Оброчище  и село Дропла, както следва:

 

№ по ред

землище

Идентификатор по КК

Площ на имота в дка


с. Соколово

 

 

1

Соколово

67951.48.29

27,96

2

Соколово

67951.55.50

12,28

3

Соколово

67951.55.47

4,64

4

Соколово

67951.47.19

27,73

5

Соколово

67951.47.17

3,70

6

Соколово

67951.47.23

21,12

7

Соколово

67951.59.46

37,82

8

Соколово

67951.38.217

929,75


с. Дропла

 

 

1

Дропла

23769.48.27

30,162

2

Дропла

23769.28.2

220,483

3

Дропла

23769.34.2

125,213

4

Дропла

23769.34.3

31,797

5

Дропла

23769.37.4

56,114

6

Дропла

23769.39.2

79,059

7

Дропла

23769.40.2

238,521

8

Дропла

23769.51.19

43,894

9

Дропла

23769.27.5

31,250

10

Дропла

23769.57.2

82,507

11

Дропла

23769.63.30

48,270

12

Дропла

23769.61.16

47,783


с. Оброчище1

Оброчище

53120.104.38

338,86

2

Оброчище

53120.104.39

63,46

3

Оброчище

53120.19.129

101,82

 

1.1    Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/, както и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни, за землищата, за които е необходимо.

1.2    На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за 2020/2021 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар.


2.      За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 са както следва:

ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

населено място

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

02508

19

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18,03

02508

29

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55,22

02508

38

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

02508

99

02508.521.199

Балчик

Пасище,мера

4

433,37

02508

288

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

03174

41

03174.22.32

Безводица

Пасище,мера

3

121,35

03174

98

03174.22.30

Безводица

Пасище,мера

3

50,95

04515

21

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

04515

28

04515.14.71

Бобовец

Пасище,мера

3

44,04

18160

13001

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326,04

18160

21014

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20,93

18160

23002

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29,25

18160

23005

18186.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112,52

18160

25002

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162,83

18160

41006

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

18160

41009

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38,23

18160

46002

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93,81

18160

53016

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269,94

18160

56002

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12,63

18160

66112

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127,38

18160

67007

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

24387

62

24387.17.78

Дъбрава

Пасище,мера

3

130,44

24387

31001

24387.31.1

Дъбрава

Пасище,мера

3

39,80

31245

670

31245.121.28

Змеево

Пасище,мера

3

18,19

31245

671

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

31245

672

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

31245

125008

31245.125.8

Змеево

Пасище,мера

3

49,56

44882

32

44882.21.97

Ляхово

Пасище,мера

6

109,76

53120

32

53120.104.41

Оброчище

Пасище,мера

9

15,30

53120

34

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63,46

53120

149

53120.19.129

Оброчище

Пасище,мера

7

101,82

53120

163

53120.19.130

Оброчище

Пасище,мера

7

21,77

53120

177

53120.20.345

Оброчище

Пасище,мера

7

35,85

53120

24014

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14,13

53120

29058

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119,04

66250

62

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16,20

66250

85

66250.22.65

Сенокос

Пасище,мера

3

51,45

69643

50

69643.12.50

Стражица

Пасище,мера

2

108,70

73095

1

73095.20.50

Тригорци

Пасище,мера

6

44,76

73095

3

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

73095

252

73095.20.51

Тригорци

Пасище,мера

4

37,84

73095

263

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

73095

22001

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59,35

73095

23011

73095.23.11

Тригорци

Пасище,мера

4

185,80

73095

23012

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67,02

73095

23013

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

48982

61

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60,75

48982

62

48982.318.19

Царичино

Пасище,мера

4

123,10

48982

63

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48,26

78639

38