• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 57 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане Докладна записка от Милен Йорданов - ликвидатор на „Търговски център Кранево" ЕАД за продажба на ПИ № 39459.503.182 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 9; „ПРОТИВ" - 5; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 4

Не се приема.

РЕШЕНИЕ № 57: На основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1, т. 7 и т. 17 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна
дейност , Общински съвет- гр. Балчик

РЕШИ:

1. Не дава съгласие за продажба на поземлен имот № 39459.503.182 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик - терен с площ от 6 710 кв.м., находящ се в с. Кранево, община Балчик, ул. Вит, урбанизирана територия, актуван с акт за частна общинска собственост № 2551/18.07.2006 г. на община Балчик.

2. Не продължава срока за ликвидация на „Търговски център Кранево" ЕАД с 12 месеца.