• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 56 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По пета точка от дневния ред: Сключване договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: "Изграждане на парк в гр.Балчик", финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 56: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: «Изграждане на парк в гр. Балчик»,  финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 292 485,80 (двеста деветдесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 80 ст.) лева с вкл. ДДС
  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
  • Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-  Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01/2019г. от дата 05.09.2019 г., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени бюджетни средства.

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

-   Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01/2019г. от дата 05.09.2019 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-   Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01/2019г. от дата 05.09.2019 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик;

-   Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Балчик по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а" и „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.