• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 55 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По четвърта точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик за безвъзмездна финансова помощ по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г., Покана за набиране на проектни предложения НОМЕР: BGENERGY-2.001

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 55: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение по Процедура за подбор на проектни предложения "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините" по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.;

2. Дейностите в проектното предложение отговарят на стратегическите цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Балчик 2014- 2020 г. - стратегическа цел „Постигане на устойчиво икономическо и социално развитие при запазване на съществуващия демографски потенциал на общината", Приоритет 3. „Качествена жизнена среда  -  изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда", Мярка 3.5.„Развитие и модернизация на енергийното стопанство в общината";

3. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с партньор от страните донори - Норвегия или Исландия;

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.