• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 54 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По трета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична - общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 32 броя рекламно-информационни елемента, с обща площ 29.32 м2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 54: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

 1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична, общинска  собственост поземлен имот:

т. 1.1. представляващ част от зелена площ на ул. "Дунав" в град Балчик, за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент  на самостоятелна стойка с площ 3.00 кв.м.

т. 1.2.част от ПИ № 02508.69.30 по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на 1бр. рекламно -информационен елемент с площ 0.40 кв.м

т. 1.3. част от ПИ № 02508.73.49 по кадастрална карта на град Балчик за поставяне на 1 брой рекламно информационен елемент с площ 0.40 кв.м

т. 1.4. 15 бр. рекламно - информационни елемента  всеки с площ 0.88 кв.м /обща площ 13.20 кв.м/ разположени на стълбове за улично осветление на град Балчик

т. 1.5. 1бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м на самостоятелна стойка, разположен на ул. " Дунав" град Балчик /съгласно схема/

т. 1.6. 1бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Сборно място", гр. Балчик /съгласно схема/

т. 1.7. 1бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Бели скали", гр. Балчик /съгласно схема/

т. 1.8. 2бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м /обща площ 1.76 кв.м/ разположен на стълб на улично осветление във к.к. "Албена", гр. Балчик                   /съгласно схема/

т. 1.9. 1бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Фиш Фиш", гр. Балчик /съгласно схема/

т. 1.10. 1бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Изгрев" , гр. Балчик /съгласно схема/

т. 1.11. 1бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м разположен на стълб на улично осветление във в.з. " Очаровски плаж" , гр. Балчик /съгласно схема/

т. 1.12. 1бр. рекламно - информационен елемент с площ 0.88 кв.м разположен на стълб на улично осветление в село Оброчище /съгласно схема/

т. 1.13. 5бр. рекламно -информационни елемента всеки с площ 0.88 кв.м /обща площ 4.4 кв.м разположен на стълб на улично осветление в село Кранево /съгласно схема/

за срок от 3 години.

    2. Утвърждава начална годишна наемна цена изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1

по.т.1.1 - 146.25 лв. /сто четиридесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 - 19.50  лв./деветнадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.3 - 19.50  лв./деветнадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.4 - 643.50 лв. /шестстотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.5 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.6 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т. 1.7 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т. 1.8 - 85.80 лв./осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;

по.т. 1.9 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.10 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.11 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.12 - 42.90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.13 - 214.50лв. /двеста и четиринадесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

       3. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

      4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.