• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 53 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за изменение на Решение № 45, в частта по т. 21-21.3. по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година, във връзка със Заповед № АдК-04-5/10.02.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 53: 1. На основание чл. 45, ал. 9, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, отменя предходно прието свое Решение № 45 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година, в частта на т.21 и т. 21.1 от същото.

2. На основание чл. 45, ал. 9, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, потвърждава предходно прието свое Решение № 45 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година, в частта на т.21.2 от същото, а именно „при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ".

3. На основание чл. 45, ал. 9, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик изменя предходно прието свое Решение № 45, по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година, в частта на текста на т.21.3 отпадне текста „във всички останали случаи" и същата точка след влизане в сила на настоящото решение да се чете, както следва „при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС".