• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 52 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 49 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година, във връзка със Заповед № АдК-04-6/10.02.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 52: На основание чл. 45, ал. 9, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, отменя предходно прието свое Решение № 49 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година.