• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 60 Протокол 9 от 11.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 60: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети, чл. 25 и чл. 26 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и във връзка с прилагането на Постановление № 15/01.02.2008 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. в съответствие с указанията на МФ с писмо № ФО-2/04.02.2008 година, Общинския съвет - Балчик утвърждава сборен бюджет на Община Балчик за 2008 година, както следва:

         1. Утвърждава приоритетите при разходване на постъпилите бюджетни средства за финансиране на делегираните от държавата дейности и местните дейности, съгласно Приложение № 1.

         2. Утвърждава сборен бюджет по приходите в размер на 19 435 021 лева, в т.ч. от просрочени вземания за местни данъци, такси и наеми в размер на 300 000 лв., съгласно Приложение № 2.

         3. Утвърждава сборен бюджет на разходите в размер на 19 435 021 лева, разпределен по функции и дейности, включващи делегираните от държавата дейности и местните дейности, съгласно Приложение № 3.

         3.1. В утвърдения размер на разходите са включени приетите изменения и допълнения, както следва:

         3.1.1. Предоставят се допълнително 15 000 лв. на Морски клуб Балчик за организация и провеждане на Регата "Балчик" м. октомври.

         3.1.2. Предоставят се 13 000 лв. капиталова субсидия на Читалище "Просвета" с.Оброчище за закупуване на народни носии и акордеон.

         3.1.3. Предоставят се 20 000 лв. за канализация на ул. "Росица" с.Кранево.

         3.1.4. Предоставят се 30 000 лв. на Областна Дирекция на Полицията гр. Добрич за издръжка на допълнителна численост полицаи през активния туристически сезон в с. Кранево.

         3.1.5. Предоставят се допълнително 80 000 лв. за текущ ремонт на ОДЗ "Знаме на мира" № 2 гр. Балчик.

         3.1.6. Намаляват се капиталовите разходи за 2008 г. със сумата               120 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за тотална станция за геодезисти и 100 000 лв. за основен ремонт на сградата на пенсионерски клуб с.Ляхово.

         3.1.7.          Предоставят се 25 000 лв. за трошено-каменна настилка на             ул. "Росица" и ул. "Места" в с.Кранево.

         3.1.8. Предоставят се 80 000 лв. за закупуване на багер за нуждите на ОбП "БКС" гр.Балчик.

         3.2. Компенсираното увеличение на разходите е за сметка на намаление на салдото по сметката на Общината към 31.12.2008 г. със сумата 143 000 лв.

         4. Приема да се включат в разходната част на бюджета средства, представляващи преходен остатък от 2007 година, както следва:

         4.1. Във функция "Общи държавни служби", дейност "Общинска администрация" в размер на 40 357 лв. за изплащане на обезщетения на служители във връзка с приложението на § 23 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г.;

         4.2. Във функция "Образование", дейност "Общообразователни училища" в размер на 70 861 лв. в резерв за възникнали извънредни разходи.

         5. Утвърждава сборен бюджет на разходите, разпределен по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 4.

         5.1. На основание Постановление № 15/01.02.2008 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2008 г. и Решение № 20 на Министерския съвет от 21.01.2008 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, утвърждава обща субсидия за извършване на медицински дейности и целева субсидия за капиталови разходи, както следва:

         5.1.1. На "МБАЛ - Балчик" ЕООД Балчик - 700 000 лв. обща субсидия за извършване на медицински дейности;

         5.1.2. На "МЦІ - Балчик" ЕООД Балчик - 35 000 лв. капиталова субсидия за закупуване на дигитален ехограф за акушеро-гинекологичен и нефрологичен кабинети;

         5.1.3. На "МБАЛ - Добрич" АД Добрич - 2 100 лв. капиталова субсидия  за закупуване на два диализни апарата за отделение по хемодиализа.

         6. Приема разчет за приходите и разходите по извънбюджетните сметки на Общината в съответствие с разпоредбите на Постановление № 15/01.02.2008 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2008 г. и § 40 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година, съгласно Приложение № 5.

         7. Утвърждава резерв за неотложни и непредвидени разходи в съответствие с разпоредбите на чл.12 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в размер на 630 000 лв., в това число:

         - за делегирани от държавата дейности - 30 000 лв.

         - за дофинансиране на делегирани от държавата дейности - 200 000 лв. и

         - за за местни дейности - 400 000 лв.

         8. Утвърждава Капиталови разходи на Общината за 2008 година по източници на финансиране, съгласно Приложение № 6 и разпределение на капиталовия бюджет по обекти и дейности, съгласно Приложение № 6а.

         9. Приема бюджета на Общински съвет - Балчик и утвърждава средствата за представителни разходи на Председателя на Общинския съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 7.

         10. Утвърждава финансовите разходи за подпомагане на спорта, културните, духовните и социални дейности за сметка на местни приходи, Календарен план на културните прояви през 2008 г., Програма за развитие на спорта през 2008 г. и ,  съгласно Приложения №№ 8, 8а и 8б.

         11. Утвърждава Програма за училищни инициативи за 2008 г. за сметка на местни приходи, съгласно Приложение № 9.

         12. Приема включените в разходната част на бюджета на местните и делегираните от държавата дейности /без разпоредителите на делегиран бюджет/ средства за работно облекло в размер на 300 лв. на всеки зает в бюджетната сфера на пълно работно време.

12.1. Утвърждава списъци на длъжностите и размера на разходите за униформено облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства, съгласно Приложения №№ 10 и 10а.

         13. Утвърждава числеността на персонала и средната брутна работна заплата според приетата с Решение № 28 от 31.01.2008 г., Протокол № 7 на Общински съвет гр.Балчик структура на работещите в делегираните от държавата и местните дейности, съгласно Приложения № 11 и 11а.

         13.1. Утвърждава заплатите на кмета на Общината и кметовете на населени места в Общината, съгласно Приложение 11б.

14. Утвърждава включените в разходната част на бюджета на местните дейности средства за финансиране, натуралните показатели по дейности и числеността на персонала на ОбП "БКС", съгласно Приложения №№ 12, 12а и 12б.

         15. Утвърждава норматив за разходи за социално-битово и културно обслужване на заетите служители в бюджетните дейности на Общината /без разпоредителите на делегиран бюджет/ в размер на 3 % от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения, в съответствие с разпоредбите на чл.25 от Постановление №15/01.02.2008 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2008 г.

         16. Утвърждава следните социални привилегии на социално-слаби жители и на ученици от Община Балчик, както следва:

         16.1. Възстановяване на разходите до пълния размер на ученическите карти на деца, чийто родители са социално слаби и на деца - сираци от Общината за учебната година.

         16.2. Предоставяне по 1 хляб дневно на правоимащи, утвърдени от комисията по Решение № 279/29.09.2005 г. на ОбС и кмета/кметския наместник на съответното населено място, до разкриване на социална трапезария в изпълнение на Решение № 292/31.10.2005 г. на Общинския съвет.

17. Утвърждава размера на режийните разноски за приготвяне на храна в столовете, млечната кухня и социални заведения, както следва:

         а) за детска млечна кухня                                                     -   40 %

         б) за столово хранене / приготвяне на храна за обяд /                 - 0,40 лв.

         17.1. Утвърждава средства за поевтиняване на храната в училищата на делегиран бюджет в размер до 0,60 лв. за обяд. Средствата са за сметка на местните приходи, разчетени по бюджета в резерва за дофинансиране на делегираните от държавата дейности и се предоставят тримесечно на база отчети за реализирания брой хранодни от всяко училище.

18. Приема да се покриват разходите за закуска на всички социално слаби ученици до VІІІ клас от Общината и децата от предучилищната подготовка на стойност до 0,62 лева за дете.

         19. Определя размера на разходите на пътуващи учители и служители от Общината, които ще се покриват от общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл.30, ал.2 от Постановление № 15/01.02.2008 година на МС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2008 година, както следва:

         А) На учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината - 90 %.

         Б) На учители и служители, приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация - 85 %.

         В) На служители, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик и Общината -100 %.

         19.1. Утвърждава Справки и Списък на длъжностите и лицата по т.19, съгласно Приложения №№ 13а, 13б, 13в, 13г и 13д.

         20. Приема да се покриват за сметка на имуществените данъци, таксите, неданъчните и другите общински приходи  разходите за погребения на ветераните от войните и социално слаби самотни граждани от Общината без близки и роднини и безпризорни, които са регистрирани в Дирекцията за социално подпомагане или са с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до определените размери в Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Балчик и в съответствие с разпоредбите на чл.31 от Постановление № 15/01.02.2008 г. на МС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2008 г.

         21. В изпълнение на указанията на МФ с писмо № ФО-2/04.02.2008 година задължава Кмета на Общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци.

         22. На основание чл.34, ал.1 от Закона за общинския бюджет и чл.57 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, дава съгласие да се ползва безлихвен заем в размер до 1 000 000 лева от централния бюджет за извършване на капиталови разходи до възстановяването им по одобрен проект от Агенция "Сапард" с предмет "Главен колектор и напорна канализация с.Оброчище, канализация с.Оброчище", при реализацията на който се изисква съфинансиране.

         23. В съответствие с разпоредбите на чл.27, ал.1 от Закона за общинския бюджет и при спазване на общия размер на сборния бюджет, предоставя следните правомощия на Кмета на Общината:

         23.1. Да изменя размера на бюджетните кредити /без установените с делегираните бюджети във функция "Образование"/ за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и осигурителни вноски в останалите делегирани от държавата дейности.

         23.2. Да прехвърля бюджетни кредити /без установените с делегираните бюджети във функция "Образование"/ за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местни дейности.

         23.3. Да се разпорежда с утвърдения резервен бюджетен кредит.

         24. Възлага на Кмета на Общината:

         24.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

         24.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните Правила за финансово управление и контрол.

         24.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности да отправя мотивирани искания до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената обща субсидия.

         24.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от Министерството на финансите и от дарения в съответствие с волята на дарителя. Когато няма изразена воля на дарителя с постъпилите средства се увеличава размера на резерва по т.6 на настоящето решение.