• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 59 Протокол 9 от 11.03.2008 г.


РЕШЕНИЕ 59: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, общински съвет - Балчик приема Отчета на сборния бюджет на община Балчик за 2007 година по пълна бюджетна класификация за делегираните от държавата дейности и за местните дейности и Отчета на извънбюджетните сметки и фондове за 2007 година, както следва:

1.          Отчет на сборния бюджет по приходите и разходите на община Балчик за 2007 година, разпределен по делегирани от държавата дейности и местни дейности в размер на 16 994 953 лева, съгласно Приложение № 1.

2.          Отчет на сборния бюджет по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и по бюджетни дейности, съгласно Приложение № 2 и № 2 а.

3.          Отчет на дейностите по почивното, културното и религиозното дело и клубовете на пенсионера в общината, съгласно Приложение № 3.

4.          Отчет за капиталови разходи по видове и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4 и № 4 а.

5.          Отчет на бюджета на общинския съвет и представителните разходи, съгласно Приложение № 5.

6.          Отчет на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 6.

7.          Отчет на разходите за командировки на Председателя на Общинския съвет и Кмета на община Балчик за второто полугодие на 2007 година, съгласно Приложение № 7.