• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 58 Протокол 9 от 11.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 58: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба вх. № 23/11.01.2008 година от страна на Йовка Атанасова Атанасова от гр. Добрич, общински съвет:

1.                 Дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 800.00 (осемстотин) лева на лицето Йовка Атанасова Атанасова от гр. Добрич, ул. "Страцин" № 4, вх. В, ет. 1, ап. 1, автор на книгата "Изкуството да общуваме с децата", необходима за издаването й.

2.     Фактическите действия по отпускане на еднократната финансова помощ в размер на 800.00 лева да бъдат извършени след представяне от страна на автора на книгата на доказателства, че същата се намира в предпечатна подготовка /договор с конкретно издателство и др./

3.     Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите конкретни правни и фактически действия по горното решение.