• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 33 Протокол 5 от 22.01.2020 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение № 22 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, във връзка със Заповед № АдК-04-1/06.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 1; ПРОТИВ" - 11; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 8

РЕШЕНИЕ № 33: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка установена неприложимост на фактическите основания на §42 на ПЗР на ЗИДЗОС (ДВ, бр. 96 от 1999г.) Общински съвет Балчик, не подкрепя предложението за ОТМЕНЯ предходно прието свое Решение № 22 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 година, с което във връзка със заявление вх. № ОС-3012-9/21.08.2019 г., е  одобрил пазарна оценка в размер на 16 295.00 лв. (шестнадесет хиляди двеста деветдесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.51.194 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ XI, кв. 10 по ПУП на вилна зона „Бели скали" гр. Балчик), с площ от 579 m2 (петстотин седемдесет и девет квадратни метра), актуван с АОС № 4830/18.09.2019 г. на собствениците на законно построена върху него сграда Иванка Йорданова Пеева, Ганчо Александров Ганев и Мариана Александрова Димитрова.