• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 32 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По двадесета точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от Община Балчик в полза на Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/, обезпечаваща заявено авансово плащане на Местна инициативна рибарска група Шабла- Каварна- Балчик /МИРГ/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 32: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и ал. 2 от ЗМСМА, Съгласно чл. 5.1 от Административен договор №МДР-ИП-01-82/18.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: "Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМГ/ на Местна инициативна рибарска група Шабла- Каварна- Балчик", сключен между Местна инициативна рибарска група Шабла- Каварна- Балчик, чийто член и партньор е Община Балчик, и Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция, във връзка с дадени указания към договора в Приложение №9, т. 17:

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Николай Добрев Ангелов да подпише  Запис на заповед по образец, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция, с адрес: София 1618, бул. "Цар Борис III" 136, код по БУЛСТАТ: 121100421, представляван от изпълнителния директор Васил Георгиев Грудев, в размер на 138 807,57 /сто тридесет и осем хиляди осемстотин и седем лв. и петдесет и седем ст./ лева за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по Административен договор №МДР-ИП-01-82/18.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Споразумение за управление на стратегия за Водено от общностите местно развитие №МДР-ИП-01-83/18.07.2018г. по проект: "Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМГ/ на Местна инициативна рибарска група Шабла- Каварна- Балчик", сключени между Местна инициативна рибарска група Шабла- Каварна- Балчик и Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., Министерство на земеделието, храните и горите.

Възлага на кмета да подготви необходимите документи от компетенцията на Община Балчик за подаване на искане за авансово плащане.