• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 31 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Избиране на общински съветник за представител в областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; не гласува - 1       

РЕШЕНИЕ № 31: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 64а, ал. 2 и чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, общински съвет Балчик определя Димитър Веселинов Николов за представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствие и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствие.