• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 30 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 30: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик, както следва:

§1. Чл.1, ал.1 се изменя като думите „второстепенни разпоредители с бюджетни кредити" се заменят с думите „второстепенни разпоредители с бюджет".

§2. Чл.5, ал.2 се изменя като думите „разпоредител с бюджетни кредити" се заменят с думите „разпоредител с бюджет".

§3. Чл.19, ал.5 се изменя като думите „по ред, определен с настоящата наредба" се заменят с думите „от кмета на общината".

§4. Чл.19 Създава се нова ал. 7 „Промени по показателите по ал.3 след направен анализ и оценка се извършват по предложение на кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет".

§4. Чл. 36, ал.7 се отменя.

§5. Раздел V се отменя.

§6. Създава се нов Раздел V „Сметки за средства от Европейския съюз" с членове:

1.      Чл.38 „Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет".

2.      Чл.39 „За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети".

3.      Чл.40 „Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет".

§7. Чл.41 ал.3 т.в) се изменя като думите „разпоредител с бюджетни кредити" се заменят с думите „разпоредител с бюджет".