• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 29 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Гласували със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 5         

РЕШЕНИЕ № 29: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА.

                                                                       Р Е Ш И:

            Приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.


§1

В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:

Ал.1 се изменя така:

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.


§2

В чл.12 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал.1

Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.


Създава се нова ал.2

За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.


Създава се нова ал.3

Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.


Създава се нова ал.4

Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от глава втора на ЗМДТ.


Създава се нова ал.5

За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.


Създава се нова ал.6

При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 2.


Създава се нова ал.7

При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 2 се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 2 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

Създава се нова ал.8

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.


Създава се нова ал.9

Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.


§3

Създава се нов чл.12а

Създава се нова ал.1

За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.


Създава се нова ал.2

При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.


Създава се нова ал.3

Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.


Създава се нова ал.4

Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.


Създава се нова ал.5

Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.


Създава се нова ал.6

Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.


Създава се нова ал.7

Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.


§4

В чл.19 се създава нова ал.3

В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.


§5

В чл.30  се създава нова ал.2:

На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.


§6

В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

Досегашната ал. 3 се отменя


§7

Създава се нов чл.37а

Създава се нова ал.1

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.


Създава се нова ал.2

В случаите на ал. 4 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.


Създава се нова ал. 3

Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти. Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.


Създава се нова ал. 4

Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен.


Създава се нова ал. 5

Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.


Създава се нова ал. 6

Срокът по ал. 3 започва да тече от деня, следващ вписването.


Създава се нова ал. 7

В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.


§8

В чл. 40, ал.3 се правят следните изменения:

т. 5 се отменя


§9

В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 се изменя така:

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:


ГДПС = ИмК x ЕК,


където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2


1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:


ИмК = СkW x Кгп,


където:


СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и определен размер на данъка, както следва:


а) до 55 kW включително - 0,34 за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 за 1 kW;

е) над 245 kW - 2,10 за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:


Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство  Коефициент


Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент


Над 20 години 

Над 15 до 20 години включително  

Над 10 до 15 години включително 

Над 5 до 10 години включително 

До 5 години включително   

1,1

1

1,3

1,5

2,3
2. екологичният компонент е определен в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория


Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10


"Евро 3"

1,00

"Евро 4"

0,80

"Евро 5"

0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40


Ал.2 се изменя така:

Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в размер, както следва:


1. товарно ремарке - 10,00 лв.

2. къмпинг ремарке - 20,00 лв.


Ал.6 се изменя така:

Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 20,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.


Ал. 8 се изменя така:

Данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 80,00 лв.


Ал. 9 се изменя така:

Данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер от 100 лв.


Ал. 12 се изменя така:

Данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер от 50,00 лв.


Създава се нова ал. 13

Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.


§10

В чл.44 се правят следните изменения и допълнения:

Към ал.1. се създава нова т.5

Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.


Ал. 3 се изменя така:

За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване.


Създава се нова ал.4

Алинея 3 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.


§11

Чл.45 се правят следните изменения:


Ал. 1 се изменя така:

За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 от настоящата наредба, данък.


Ал. 2 се изменя така:

За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 от настоящата наредба, данък.


Ал. 4 се изменя така:

Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.


§12

В чл.46, ал. 3 се изменя така:

Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.


§13

В чл. 47 се изменя така:

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.


Поименно гласуване § 14 със „ЗА" - 11; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 7

§14

В чл. 58 ал. 1 се изменя така:

Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,20 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,50 лв. за нощувка


Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването й в местния печат.