• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 28 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Опрощаване на временен безлихвен заем отпуснат от бюджета на общината през 2016 г. на НЧ „Христо Смирненски" с. Сенокос във връзка е изготвянето на проект за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година по Подмярка 7.2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 28: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба от Настоятелството на НЧ „Христо Смирненски - 1941 г." с. Сенокос с вх.№76-00-54 от 04.09.2019 г.:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде опростен временния безлихвен заем в размер на 3 000 лева, отпуснат на читалището в с.Сенокос с Решение на ОбС № 211 от 20.09.2016 г. за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2, поради отказ за финансиране по програмата.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.