• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 26 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Невена Петрова - управител на „Аргус-94" ЕООД гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 18160.110.50 по кадастралната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 26: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-10/05.07.2019 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Аргус - 94" ЕООД гр. Балчик, представлявано от управителя Невена Миткова Петрова по отношение на ПИ № 18160.110.50 по кадастралната карта на с. Гурково, целия с площ от 1049 м2, като „Аргус-94" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 174 м2 (сто седемдесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4820/09.07.2019 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1166.00 лв. (хиляда сто шестдесет и шест лева).        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.