• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 25 Протокол 4 от 19.12.2019 г.


По тринадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Костадин Александров Димитров за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.87.91 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 6;

не гласува - 1

РЕШЕНИЕ № 25: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1226/10.07.2019 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Костадин Александров Димитров по отношение на ПИ № 02508.87.91 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ VІІІ-за параклис, кв.316 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 238 м2, като Костадин Димитров изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 48 м2 (четиридесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4821/18.07.2019 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 10 686.00 лв. (десет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.