• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 24 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.51.244 по кад. Карта на гр. Балчик, вилна зона „Бели скали"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 24: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-8/07.08.2019 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 14 000.00 лв. (четиринадесет хиляди лева), без ДДС за продажба на общински имот на собствениците на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.51.244 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ V, кв. 8 по ПУП на вилна зона „Бели скали") с площ от 500 м2 (петстотин  квадратни метра), актуван с АОС № 4832/17.10.2019 г. на Нели Пеева Атанасова и Камен Пеев Атанасов.