• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 23 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По единадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.1.236 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 23: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/06.02.2019 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 14 500.00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.1.236 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ V, кв. 26 по ПУП на вилна зона „Изгрев" гр. Балчик), с площ от 468 м2 (четиристотин шестдесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4829/10.09.2019 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Валентин Радев Кънев.