• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 21 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По девета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ незастроен терен ПИ № 02508.76.9,  находящ се в град Балчик, с площ 15.00 кв.м, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност - продажба на пакетирани стоки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 21: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост поземлен имот № 02508.76.9 по кадастрална карта на град Балчик, представляващ незастроен терен с площ 15.00 кв.м  за поставяне на поставяем обект за срок от 5 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 15.00 кв.м при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на: 245.70 лева /двеста четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2 , т.4.

3. Кандидатите за участие в търга следва да:

  3.1. са регистрирани по ТЗ ;

  3.2. да нямат публични задължения;

4.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.