• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 20 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот № 02508.82.81, находящ се в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков", с  площ 14.00 кв.м, за поставяне на поставяем обект за извършване търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 20: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична - общинска  собственост поземлен имот № 02508.82.81 представляващ незастроен терен, актуван с АОС № 30 от 14.05.2007г. находящ се в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" с  площ 14.00 кв.м  за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност - продажба на закуски, за срок от 5 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 14.00 кв.м при

провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на: 136.92 лева /сто тридесет и шест стотинки и деветдесет и две стотинки/ без ДДС, цената е изчислена съгласно Тарифа за  определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени на територията на Община Балчик - Зона 2, т.5.

3. Кандидатите за участие в търга следва да :

3.1. са регистрирани по ТЗ ;

3.2. да нямат публични задължения;

4. След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.