• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 19 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобил Пежо„405" и Мицубиши „Галант" по баланса на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 19: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС в съответствие с чл. 65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 2 броя движими вещи частна общинска собственост - лек автомобили Пежо „405" с регистрационен номер № ТХ 8937 РХ, рама № VVF315ВВ2270562178 с отчетна стойност 2 000 лв. и набрана амортизация 1275 лв., и Мицубиши "Галант" с рег.номер ТХ7766КХ, рама № JМВLNED3WXZ000751 с отчетна стойност 3 000 лв. и набрана амортизация 1912,50 лв., собственост на Община Балчик.

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване от актива на Баланса на Община Балчик.