• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 18 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По шеста точка от дневния ред: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 18: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение № 468, Протокол №32/29.11.2018 г. минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик както следва:Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.00лв.

1.80лв.

Нощна тарифа

1.50лв.

2.00лв.