• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 17 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По пета точка от дневния ред: Разглеждане на предложение от Йордан Йорданов - ликвидатор на „Круни-95" АД гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 4   

РЕШЕНИЕ № 17: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 33 от Закона за собствеността  и във връзка със заявление вх. № 94-00-1916/14.11.2019 г. от Йордан Иванов Йорданов - ликвидатор на „Круни - 95" АД гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №1,  Общински съвет Балчик отказва да изкупи следният недвижим имот, собственост на „Круни - 95" АД в ликвидация:  Терен с площ от 15 950.00 м2 част от ПИ № 02508.55.70 по кадастралната карта на гр. Балчик, целия с площ от 22 735 м2, ведно с построените в имота сгради за сумата от 198 741.00 лв. (сто деветдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и един лева).

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.