• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 16 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По четвърта точка от дневния ред: Отказ от покупка на недвижим имот, предложен от собственика Константин Владимиров Костадинов, представляващ двуетажна жилищна сграда.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 16: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 34, ал. 2 от ЗОС, както и чл. 8 от НОРПУРОИ на Община Балчик, чл. 66 във вр. с чл. 33 от ЗС, Общински съвет-Балчик:

Отказва покупката на следния недвижим имот, предложен от собственика Константин Владимиров Костадинов от гр. Балчик, представляващ: двуетажна жилищна сграда със ЗП 63 кв.м. с идентификатор 02508.83.142.1 и едноетажна сграда със ЗП 5 кв.м. с идентификатор 02508.83.142.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, изградени в общинско дворно място с отстъпено право на строеж, представляващо ПИ 02508.83.142 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 368 кв.м., за сумата от         47 000 /четиридесет и седем хиляди/ евро.

Възлага на кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов да издаде на Константин Владимиров Костадинов от гр. Балчик удостоверение за отказ от изкупуване от Община Балчик на предложения недвижим имот.