• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 15 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По трета точка от дневния ред: Предоставяне за временно и безвъзмездно право на ползване на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. „Варненска" № 2 на „Клуб на съюз на инвалидите".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 13; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 6, не се приема, необходимо мнозинство 2/3 от Общинския съвет        

РЕШЕНИЕ № 15: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 58 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с Общинско имущество, Общински съвет Балчик не дава съгласие да се предостави за безвъзмездно право на ползване на общинска организация на "Съюз на военно
инвалидите в България, организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза съюз на инвалидите в България, като " Клуб на съюз на инвалидите".