• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 13 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 13: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява актуализираната бюджетната прогноза за периода 2020 г. - 2022 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

1. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи
за 2020 година в размер на 13 011 900 лева и разходи по групи от единната бюджетна
класификация в местни дейности в общ размер на 12 362 300 лева.

2. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи
за 2021 година в размер на 13 401 800 лева и разходи в местни дейности в размер на
12 790 200 лева.

3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи
за 2022 година в размер на 13 379 500 лева и разходи в местни дейности в размер на
12 777 000 лева.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение
на решението.