• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 10 Протокол 3 от 13.12.2019 г.

По шеста точка от дневния ред: Определяне представител на Общински съвет Балчик в Областния съвет за развитие на Област Добрич.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Гласували със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1         

РЕШЕНИЕ № 10: Общински съвет Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, определя за свой представител в Областния съвет за развитие на Област Добрич - Николай Филипов Колев - председател на ОбС - Балчик