• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 4 Протокол 2 от 07.11.2019 г.

По втора точка от дневния ред: Избор на временна комисия по набиране на документи за избиране на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Гласували със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0            

РЕШЕНИЕ № 4: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 68 и чл. 68е от Закона за съдебната власт, Общински съвет - Балчик:

І. Открива процедура за допълване на списъка с определени кандидати за  съдебни заседатели за Районен съд - Балчик и определя правилата за провеждането й: 

1. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик, да публикува списък на допуснатите до участие кандидати и да проведе изслушване с допуснатите кандидати в състав:

- Галин Петров Началников

- Елена Кирилова Каменова - Стелиянова

- Кирил Йорданов Кирев

- Гюнай Мюмюн Узун

- Владимир Бориславов Лафазански

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в Община Балчик, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Балчик;

- имат завършено най - малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страдат от психически заболявания;

- не са съдебни заседатели в друг съд;

- не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

- не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

3. В срок до 22 ноември 2019 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Балчик подават в секретариата на Общински съвет Балчик следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общински съвет Балчик да се обръщат за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

4. Временната комисия да проведе изслушване на кандидатите при спазване на изискванията на чл.68 от ЗСВ и да състави доклад за протичането му. Съставеният доклад да се публикува на интернет страницата на Община Балчик заедно с протокола от изслушването и да се предостави на Общински съвет град Балчик преди гласуването за кандидатите за съдебни заседатели. 

5. Утвърждава образци на следните документи:


      - Заявление за кандидатстване

(Приложение №1);

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД БАЛЧИК

ЗАЯВЛЕНИЕ


Долуподписаният/та/................................................................................................

(собствено,     бащино,     фамилно )


притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от ....................................

на .................... г., ЕГН ................................

живущ на адрес:...........................................................................................................

.......................................................................................................................................

тел.................................................., e-mail: .....................................УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Желая да бъда избран за съдебен заседател за Районен съд - Балчик. Прилагам документи, с които доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт:

1. Подробна автобиография;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Балчик да се обръща за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.


град ....................................

дата: ...................................                                      Декларатор: .........................

   

   - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ

(Приложение №2);

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ


Долуподписаният/та/................................................................................

(собствено,     бащино,     фамилно )


притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от .............................

на .................... г., ЕГН ................................

живущ на адрес:....................................................................................................

................................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм съдебен заседател в друг съд;

2. Не съм общински съветник от съдебния район, за който съм избран;

3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм избран.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на неверни данни.


град ....................................

дата: ...................................                                      Декларатор: .........................      - Писмено съгласие (Приложение №3);

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ


Долуподписаният/та/................................................................................................

(собствено,     бащино,     фамилно )


притежаващ/а/ лична карта №.......................... издадена от ....................................

на .................... г., ЕГН ................................

живущ на адрес:...........................................................................................................

.......................................................................................................................................

тел.................................................., e-mail: .....................................

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Уведомявам Ви, че съм съгласен/а/ да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ при Районен съд - Балчик.град ....................................

дата: ...................................                                      Декларатор: .........................

ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет - Балчик да публикува решението и съобщение /обява/ за откритата процедура на интернет страницата на Община Балчик.