• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 1 Протокол 1 от 05.11.2019 г.

По първа точка от дневния ред: Избор на председател на общински съвет - Балчик.

Гласували за избор на временна комисия по избор на председател на ОбС Балчик

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"          

РЕШЕНИЕ № 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира временна комисия за провеждане на избор за председател на ОбС, в състав:

Председател:           Ивелин Пейчев Ройдев

Членове:                  1. Сияна Атанасова Фудулова

                                   2. Даниел Гочев Димитров

                                   3. Мехмед Хасан Расим

                                   4. Симеон Димитров Симеонов