• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 637 Протокол 44 от 30.09.2019 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик за мандат 2020 - 2023 година

Вносител: Галин Началников - Председател на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Балчик

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 637: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет - Балчик:

1. Определя единадесет кандидата за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик, съгласно Списък на предложените от Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Балчик, избрана с Решение № 549 по Протокол № 39 от 09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик, Приложение № 1.

1. Веселин Михайлов Станев

2. Величка Маринова Карова

3. Недка Георгиева Тодорова

4. Росица Желязкова Димитрова

5. Саша Андреева Маринова

6. Анна Стефанова Щерева - Стоянова

7. Ваня Ангелова Сивкова

8. Иванка Добрева Йорданова

9. Маргарита Николова Пенчева

10. Веселина Петрова Анастасова

11. Парешка Симеонова Медарова

2. Възлага на Председателя на Общински съвет - Балчик да изпрати настоящото решение на Председателя на Окръжен съд - Добрич, ведно с документите по чл. 68, ал.3 от Закона за съдебната власт.